Zadośćuczynienie za hejt firmy – czy można je uzyskać?

Blog

Skontaktuj się z nami

13-01-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Hejt to zjawisko, które coraz bardziej jest odczuwalne w Internecie. Co ważne, dotyka ono nie tylko młodych ludzi, ale też dorosłych, a nawet przedsiębiorców. W tym ostatnim przypadku wiąże się on często ze stratami finansowymi, za które należy się odszkodowanie. A jak wygląda kwestia zadośćuczynienia?Hejt a dobra osobiste przedsiębiorcy


Hejt należy rozpatrywać na płaszczyźnie prawa cywilnego jako naruszenie dóbr osobistych. Otóż w art. 23 Kodeksu cywilnego (KC) dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Z kolei na mocy art. 24 KC osobie, której dobra osobiste zostały naruszone, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne. Należy dodać, że regulacje dotyczące ochrony dóbr osobistych znajdują odpowiednie zastosowanie także w przypadku przedsiębiorców (art. 43 KC).Jak najczęściej wygląda hejt przedsiębiorcy?


W przypadku przedsiębiorców hejt ma najczęściej postać godzenia w dobre imię firmy. W tym kontekście należy wskazać, iż jest ono łączone z opinią na temat danego przedsiębiorstwa, jaką mają inne osoby (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2007 r., sygn. akt II CSK 392/06, LEX nr 276219). Przede wszystkim chodzi tutaj o publikowanie wypowiedzi przypisujących przedsiębiorcy niewłaściwe zachowanie naruszające jego dobre imię w sposób bezpodstawny.


W praktyce hejt przedsiębiorców wyraża się poprzez zamieszczanie na portalach społecznościowych, firmowych blogach czy forach internetowych obraźliwych komentarzy, memów, grafik czy też filmów. W związku z tym, że są one widoczne dla wielu użytkowników, ich siła oddziaływania jest niezwykle duża, co może przełożyć się na realne szkody dla przedsiębiorcy.Zadośćuczynienie za hejt – najważniejsze kwestie


Zadośćuczynienie jest świadczeniem kompensacyjnym, które przysługuje za doznaną krzywdę. Pod pojęciem tej ostatniej należy rozumieć szkodę o charakterze niemajątkowym, a więc na przykład cierpienie.


Zadośćuczynienie ma wymiar pieniężny, jednakże ze względu na fakt, iż odnosi się ono do szkody niematerialnej, trudno jest określić wysokość jego żądania. Konieczne staje się więc uwzględnienie wszystkich okoliczności sprawy, a ponadto skutków, jakie powstały w wyniku naruszenia dóbr osobistych. Warto podkreślić jedną rzecz – otóż w przypadku hejtu w Internecie krąg odbiorców negatywnych materiałów jest niezwykle szeroki, co także wpływa na wysokość zadośćuczynienia.


Jeżeli zaś chodzi o aspekt związany z dochodzeniem zadośćuczynienia, to pierwszą kwestią jest ustalenie tożsamości osoby, która dopuściła się hejtu, czyli naruszenia dóbr osobistych. Najlepiej zrobić to przy pomocy policji. Następnie konieczne będzie sporządzenie pozwu przeciwko tej osobie, w którym zostanie sprecyzowane stanowisko procesowe, zawarte wnioski dowodowe, a także znajdzie się uzasadnienie roszczenia. Co jest niezwykle istotne, powód musi jedynie wykazać, iż doszło do naruszenia, natomiast obowiązek wykazania, że nie miało ono charakteru bezprawnego, spoczywa na pozwanym. Z tego względu wiele takich postępowań kończy się wygraną osoby, której dobra osobiste zostały naruszone.


Hejt nie jest zjawiskiem nowym, jednakże w ostatnich latach przybrał na sile za sprawą internetu. Coraz częściej muszą mierzyć się z nim również przedsiębiorcy. Istotne jest, że mogą oni oprócz odszkodowania za szkody materialne domagać się również zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Dochodzić tych roszczeń można jednocześnie, a pomocna w tym może być wyspecjalizowana kancelaria prawna.