Spadkodawca, jeżeli sporządza testament w formie aktu notarialnego, może postanowić, że wskazana przez niego osoba nabędzie, z chwilą jego śmierci określony składnik spadku. Daje mu to możliwość precyzyjnego zadecydowania o tym jakie przedmioty po jego śmierci przypadną konkretnym osobą. Istotą zapisu windykacyjnego jest dokładne rozporządzenie swoim majątkiem. Z chwilą otwarcia spadku zapisobiorca nabywa konkretny składnik majątku i staje się prawowitym właścicielem danego elementu, np. córka otrzymuję działkę rolną, syn – motocykl i domek letniskowy, żona – samochód i połowę domu. Dzięki tak szczegółowemu rozporządzeniu swoim majątkiem, po stwierdzeniu nabycia spadku przez sąd lub notariusza, pomija się etap dzielenia majątku na części. Zapisobiorcą, czyli osobą na rzecz której sporządza się zapis może być osoba będąca zarówno spadkobierca ustawowy jak i spadkobierca testamentowy, czyli zupełnie niespokrewnionych ze spadkodawcą. Przedmiotem zapisu może być rzecz oznaczona co do tożsamości, zbywalne prawo majątkowe, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, użytkowanie lub służebność ustanowiona na rzecz zapisobiorcy. Nie może być przedmiotem zapis określona kwota pieniężna. Zapis windykacyjny będzie nieskuteczny, jeżeli w chwili otwarcia spadku dany przedmiot nie należał do spadkodawcy albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia. Zapis windykacyjny nie może być również ustanowiony pod warunkiem lub terminem, np. syn otrzyma domek letniskowy pod warunkiem, że uzyska patent żeglarski. Nawet jeżeli taki zapis znajdzie się w testamencie uznany jest on za nieważny, a zapisobiorca otrzymuje zapisaną mu rzecz. Należy jednak pamiętać, że jeżeli z treści zapisu wynikać będzie, że bez takiego zastrzeżenie zapis nie byłby uczyniony, zapis windykacyjny jest nieważny i wywołuje jedynie skutki zapisu zwykłego. Zapisobiorca, który przyjmie spadek odpowiada również za długi spadkowe. Odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości zapisu windykacyjnego, którego wartość obliczana jest według stanu i cen z chwili otwarcia spadku. Wysokość odpowiedzialności jest proporcjonalna do wartości otrzymanego przysporzenia. Zapis windykacyjny, nie uchroni również zapisobiorców przez roszczeniem o zapłatę zachowku, który dochodzić mogą osoby uprawnione.

 

02 stycznia 2019
Zapis windykacyjny - na czym polega i co daje?
22 października 2020
Zwolnienia grupowe Kodeks pracy nie przewiduje odprawy dla pracownika zwalnianego, a jedynie odprawy rentowo-emerytalne i pośmiertne. Odprawy z pracy związane ze zwolnieniem pracownika precyzuje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z
13 października 2020
        Zgodnie z aktualną treścią art. 70 § 8 Ordynacji Podatkowej, nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu
06 października 2020
Okres wypowiedzenia umowy o pracę Każdą umowę o pracę można wypowiedzieć, niezależnie od tego, czy była zawarta na czas określony czy nieokreślony. Okres wypowiedzenia po złożeniu odpowiedniego oświadczenia przez pracownika
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter