Spadkodawca, jeżeli sporządza testament w formie aktu notarialnego, może postanowić, że wskazana przez niego osoba nabędzie, z chwilą jego śmierci określony składnik spadku. Daje mu to możliwość precyzyjnego zadecydowania o tym jakie przedmioty po jego śmierci przypadną konkretnym osobą. Istotą zapisu windykacyjnego jest dokładne rozporządzenie swoim majątkiem. Z chwilą otwarcia spadku zapisobiorca nabywa konkretny składnik majątku i staje się prawowitym właścicielem danego elementu, np. córka otrzymuję działkę rolną, syn – motocykl i domek letniskowy, żona – samochód i połowę domu. Dzięki tak szczegółowemu rozporządzeniu swoim majątkiem, po stwierdzeniu nabycia spadku przez sąd lub notariusza, pomija się etap dzielenia majątku na części. Zapisobiorcą, czyli osobą na rzecz której sporządza się zapis może być osoba będąca zarówno spadkobierca ustawowy jak i spadkobierca testamentowy, czyli zupełnie niespokrewnionych ze spadkodawcą. Przedmiotem zapisu może być rzecz oznaczona co do tożsamości, zbywalne prawo majątkowe, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, użytkowanie lub służebność ustanowiona na rzecz zapisobiorcy. Nie może być przedmiotem zapis określona kwota pieniężna. Zapis windykacyjny będzie nieskuteczny, jeżeli w chwili otwarcia spadku dany przedmiot nie należał do spadkodawcy albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia. Zapis windykacyjny nie może być również ustanowiony pod warunkiem lub terminem, np. syn otrzyma domek letniskowy pod warunkiem, że uzyska patent żeglarski. Nawet jeżeli taki zapis znajdzie się w testamencie uznany jest on za nieważny, a zapisobiorca otrzymuje zapisaną mu rzecz. Należy jednak pamiętać, że jeżeli z treści zapisu wynikać będzie, że bez takiego zastrzeżenie zapis nie byłby uczyniony, zapis windykacyjny jest nieważny i wywołuje jedynie skutki zapisu zwykłego. Zapisobiorca, który przyjmie spadek odpowiada również za długi spadkowe. Odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości zapisu windykacyjnego, którego wartość obliczana jest według stanu i cen z chwili otwarcia spadku. Wysokość odpowiedzialności jest proporcjonalna do wartości otrzymanego przysporzenia. Zapis windykacyjny, nie uchroni również zapisobiorców przez roszczeniem o zapłatę zachowku, który dochodzić mogą osoby uprawnione.

 

02 stycznia 2019
Zapis windykacyjny - na czym polega i co daje?
03 maja 2019
Wydziedziczenie to w sensie prawnym, wbrew powszechnemu przekonaniu pozbawienie zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku. Nie jest więc wydziedziczeniem samo nieuwzględnienie w testamencie osoby uprawnionej. Kodeks wyróżnia trzy przypadki
03 maja 2019
Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego to żądanie uchylenia lub wygaśnięcia obowiązku płacenia alimentów. Może ono nastąpić w razie zmiany stosunków, czyli np. istotnemu zmniejszeniu lub ustaniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego
03 maja 2019
Usprawiedliwione potrzeby dziecka to obok zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, jeden z dwóch czynników wpływających na ustalenie wysokości alimentów. Usprawiedliwione potrzeby to bieżące potrzeby dziecka, jego wydatki, koszty utrzymania, dostosowane
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter