Wydziedziczenie to w sensie prawnym, wbrew powszechnemu przekonaniu pozbawienie zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku. Nie jest więc wydziedziczeniem samo nieuwzględnienie w testamencie osoby uprawnionej. Kodeks wyróżnia trzy przypadki na podstawie których możne mieć miejsce wydziedziczenie. Pierwszy jeżeli dana osoba postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Drugi jeżeli ewentualny uprawniony do zachowku dopuści się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. Trzeci jeżeli osoba uprawniona uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. W pierwszym przypadku, postępowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego może mieć miejsce jeżeli, np. osoba uprawniona do zachowku jest alkoholikiem lub narkomanem, hazardzistą, prostytuuje się, prowadzi działalność przestępczą, nie podejmuje pracy zarobkowej. Jej działania muszą być uporczywe, nie może być to więc jednorazowy przypadek oraz czynione wbrew woli spadkodawcy, który swoje niezadowolenie musi uzewnętrznić. W przypadku popełnienia umyślnego przestępstwa na szkodę spadkodawcy lub osoby mu najbliższej (członka rodzinny, przyjaciela, konkubenta) musi być ono stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Katalog możliwych przestępstw został ograniczony do tych przeciwko życiu, zdrowiu i wolności. Na tej podstawie, nie będzie więc mógł być wydziedziczony, ktoś kto dopuścił się innego przestępstwa, np. kradzieży. Nie wyłącza to jednak innej podstawy, np. wymienionej powyżej. Obok popełnienia przestępstwa na szkodę spadkodawcy w punkcie tym umieszczono również rażącą obrazę czci. Polega ona na publicznym obrażaniu słowem lub czynem spadkodawcy lub osoby mu najbliższej. Nie ma znaczenia sposób w jaki do obrazy doszło, może mieć to miejsce zarówno w gronie rodziny, na forum publicznym lub w internecie. Ważne aby nie była to sytuacja jednorazowa. Trzecia podstawa wydziedziczenia polega na niedopełnianiu obowiązków rodzinnych, czyli nieudzielaniu wsparcia zarówno finansowego, jak i mentalnego, nie utrzymywanie kontaktów z rodziną, nieudzielanie pomocy, brak opieki, brak zainteresowani sprawami spadkodawcy, nie realizowanie obowiązku alimentacyjnego. Katalog takich sytuacji jest katalogiem otwartym, ważne aby takie zachowanie było uporczywe i z obiektywnego punktu widzenie, negatywnie oceniane. Wydziedziczenia dokonuje się poprzez odpowiednią wzmiankę w testamencie. Przyczyna wydziedziczenia musi być wskazana bardzo precyzyjnie. Wydziedziczenie będzie bezskuteczne jeżeli spadkodawca przebaczył wydziedziczonemu.
 
 

 

03 maja 2019
Wydziedziczenie
03 maja 2019
Wydziedziczenie to w sensie prawnym, wbrew powszechnemu przekonaniu pozbawienie zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku. Nie jest więc wydziedziczeniem samo nieuwzględnienie w testamencie osoby uprawnionej. Kodeks wyróżnia trzy przypadki
03 maja 2019
Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego to żądanie uchylenia lub wygaśnięcia obowiązku płacenia alimentów. Może ono nastąpić w razie zmiany stosunków, czyli np. istotnemu zmniejszeniu lub ustaniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego
03 maja 2019
Usprawiedliwione potrzeby dziecka to obok zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, jeden z dwóch czynników wpływających na ustalenie wysokości alimentów. Usprawiedliwione potrzeby to bieżące potrzeby dziecka, jego wydatki, koszty utrzymania, dostosowane
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter