Usprawiedliwione potrzeby dziecka to obok zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, jeden z dwóch czynników wpływających na ustalenie wysokości alimentów. Usprawiedliwione potrzeby to bieżące potrzeby dziecka, jego wydatki, koszty utrzymania, dostosowane do jego wieku, stanu zdrowia, uzdolnień oraz indywidualnych okoliczności; obejmują zarówno potrzeb materialnych, jak i potrzeby niematerialne; stanowiące koszty aktualne, bieżące, nie obejmują wydatków które mogą zdarzyć się w odległej przyszłość. Do usprawiedliwionych potrzeb dziecka zaliczyć można: potrzeby fizyczne, takiej jak odpowiednie za względu na wiek i stan zdrowia wyżywienie, ubranie dopasowane do wzrostu i pory roku, zapewnienie mieszkania oraz pokrycie opłat z nim związanych, środki czystości, higieny, lekarstwa, inne koszty leczenia oraz opieki i pielęgnacji w czasie choroby. Potrzeby edukacyjne, polegające na zagwarantowaniu dostępu do edukacji odpowiedniej do uzdolnień dziecka oraz koniecznych do niej narzędzi; podręczników, wyprawki szkolnej, dojazd do szkoły, umożliwienie rozwoju zdolności dziecka, w tym udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Potrzeby duchowe i religijne, związane z wyznawaną religią, udział w uroczystościach religijnych, np. Pierwszej Komunii, zaspokojenie potrzeb związanych z potrzebami kulturalnymi, takimi jak wyjście do kina, teatru, koncert, muzeum, zakup książek, instrumentów, innych rzeczy związanych z zainteresowaniami i hobby, a także koszty utrzymania zwierząt domowych dziecka. Potrzeby rozrywki i wypoczynku, czyli umożliwienie wypoczynku, rozrywek odpowiednich do wieku. Zakup zabawek, książek, wyjście na basen, do zoo, wyjazdy, wycieczki, obozy, kolonie. Zaspokojenie potrzeb dziecka nie może ograniczać się tylko do zapewnienia mu minimum egzystencjalnego, chodzi bowiem o stworzenie mu normalnych warunków bytowych, które odpowiadać będą jego wiekowi, stanowi zdrowia oraz innym okolicznością zależnym od konkretnej sprawy. Jest to również uzależnione od kryterium tzw. równej stopy życiowej. Polega ona na obowiązku rodzica zapewnienie dziecku życia, na takiej stopie życiowej na jakiej sam żyje. Ustalając usprawiedliwione potrzeby dziecka sąd będzie je rozpatrywał przez pryzmat możliwości zarobkowych rodziców. Mają oni bowiem obowiązek dzielić się zarówno niskimi dochodami, jak i wysokimi. Możliwości zarobkowe rodziców oraz usprawiedliwione potrzeby dziecka wzajemnie na siebie rzutują przy ustalaniu wysokości alimentów. Zmiany wysokości alimentów można żąda jedynie w razie istotnej zmiany stosunków. Jeżeli usprawiedliwione potrzeby dziecka uległy istotnemu zmniejszeniu lub zwiększeniu można żądać skorygowania ustalonego obowiązku alimentacyjnego przez jego stosowne zwiększenie bądź zmniejszenie.
 
 

 

03 maja 2019
Usprawiedliwione potrzeby dziecka przy ustalaniu wysokości alimentów
25 września 2020
Ostatnim już sposobem na uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika jest postępowanie sanacyjne, które sprowadza się do przeprowadzenie działań sanacyjnych przy jednoczesnym zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Owe działania sanacyjne to czynności prawne
22 września 2020
Postępowanie układowe to trzeci rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, które opiszemy. Umożliwia ono zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Możliwość jego przeprowadzenia istnieje, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania
17 września 2020
Odszkodowanie za wynajęcie pojazdu zastępczego Ważna uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca spór o istnieniu szkody związanej z najmem auta zastępczego Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów (sygn. akt III
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter