CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter

Osoba, która jest zobowiązana do łożenia alimentów na rzecz innej osoby i w sposób uporczywy uchyla się od tego obowiązku, przez co osoba uprawniona narażona zostaje na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, popełnia przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przestępstwo niealimentacji zostało uregulowane w art. 209 Kodeksu Karnego, polega ono na niespełnianiu obowiązku alimentacyjnego, czyli niepłaceniu alimentów. Samo niepłacenie alimentów nie podlega jeszcze sankcjom karnym. Aby mogła być mowa o wypełnieniu przesłanek zawartych w art. 209 KK, osoba zobowiązana musi swoim zachowaniem wypełnić przesłanki wskazane w przepisie, są to: uchylanie się od niepłacenia alimentów, w sposób uporczywy, narażając osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Uchylanie się polega na niewypełnieniu ciążącego na sprawcy obowiązku, który jest ogólnie możliwy do wykonania. Sprawca czyni to z powodu negatywnego nastawienia psychicznego, czyli nie chce wypełnić tego obowiązku lub lekceważy go. Uporczywość definiowana jest natomiast jako negatywne nastawienie psychiczne, wyrażające się w nieustępliwości co do zmiany decyzji o niewykonaniu obowiązku oraz trwaniu w nie realizacji obowiązku alimentacyjnego przez pewien czas, jak wskazał Sąd Najwyższy co najmniej przez 3 miesiące lub płaceniu rat alimentacyjnych nieregularnie albo w kwotach znacznie niższych od należnych. Niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych polega nie niemożliwości poniesienia kosztów m.in. wyżywienia, mieszkania, odzieży, leczenia. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego przestępstwo niealimentacji ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Oznacza to, że aby osoba, która uchyla się od płacenia alimentów, poniosła konsekwencję swoich działań, osoba pokrzywdzona musi złożyć odpowiedni wniosek, aby postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte. Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, w takim wypadku ściganie odbywa się z urzędu. Przestępstwo niealimentacji nie odnosi się tylko i wyłącznie do obowiązku alimentacyjnego, lecz również do innych świadczeń, do których sprawca był zobowiązany, np. renty.
03 maja 2019
Uporczywa niealimentacja
12 marca 2021
Już niedługo Beneficjenci Tarczy Antykryzysowej 1.0 będą musieli rozliczyć się z dofinansowań PFR. Na tę chwilę nadal nie ma odpowiedzi na pytanie, jak konkretnie będzie wyglądała procedura rozliczenia. Warto jednak
22 października 2020
Zwolnienia grupowe Kodeks pracy nie przewiduje odprawy dla pracownika zwalnianego, a jedynie odprawy rentowo-emerytalne i pośmiertne. Odprawy z pracy związane ze zwolnieniem pracownika precyzuje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z
13 października 2020
        Zgodnie z aktualną treścią art. 70 § 8 Ordynacji Podatkowej, nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk