Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest jedyną przewidzianą w Kodeksie Cywilnym umową dotyczącą spadku, zawieraną za życia spadkodawcy. W umowie spadkobierca zrzeka się dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy. Do ważności umowy wymagana jest forma aktu notarialnego. Umowa zawierana jest pomiędzy przyszłym spadkobiercą, a spadkodawcą, za jego życia. Może ona zostać zawarta przez pełnomocnika. Skutkiem zawarcia umowy jest wyłączenie od dziedziczenia, czyli traktowanie spadkobiercy tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Spadkobierca poprzez umowę zrzeka się więc przysługującego mu w przyszłości spadku oraz zachowku. Postanowienia umowne można jednak dowolnie kształtować, a co za tym idzie umowa taka może obejmować całkowite zrzeczenie się dziedziczenia, jak i tylko pewnej części, czy zachowku. Umowa ta rozciąga się na zstępnych spadkobiercy, zarówno tych żyjących, jak i tych nienarodzonych, chyba że w treści umowy postanowiono inaczej. Postanowienie to musi być jednak precyzyjnie i wyraźnie sformułowane. Umowę o zrzeczenie się dziedziczenia można zawrzeć ze spadkobiercą ustawowy, z każdego kręgu dziedziczenia. Nie jest więc ona ograniczona tylko do bezpośrednich spadkobierców. Może obejmować również spadkobierców z dalszych kręgów dziedziczenia, rodzeństwo, zstępnych rodzeństwa, rodziców, dziadków, zstępnych dziadków. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia nie może obejmować dziedziczenia testamentowego. Jeśli więc osoba, która zrzekła się dziedziczenia na mocy zawartej umowy zostanie powołana do dziedziczenia testamentowego. Umowa ta nie wywoła skutku, a spadkobierca powołany do dziedziczenia na mocy testamentu będzie dziedziczył. Nie ma tu znaczenia fakt, kiedy testament został sporządzony – czy miało to miejsce po zawarciu umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, czy przed jej zawarcie. W ramach zawartej umowy nie można przenieś swojego prawa do dziedziczenia na inną osobę. Można natomiast zawrzeć umowę z zastrzeżeniem warunku. Polega ono na zastrzeżeniu, że przyszły spadkobierca zrzeknie się dziedziczenia , jeżeli spadkodawca spełni określony warunek, np. przekaże na jego rzecz określoną rzecz, nieruchomość lub sumę pieniędzy. Istnieje możliwość uchylenia zawartej umowy. Aby zawarta umowa przestała obowiązywać musi zostać zawarta nowa umowa, również w formie aktu notarialnego, która uchyli umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia. Stronami umowy muszą być oczywiście te same osoby, które zawierały pierwszą umowę. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia nie jest tożsama z odrzuceniem spadku, które może nastąpić tylko po śmierci spadkodawcy. Umowa zaś może być zawarta tylko za jego życia.
 
 

 

03 maja 2019
Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia
03 maja 2019
Wydziedziczenie to w sensie prawnym, wbrew powszechnemu przekonaniu pozbawienie zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku. Nie jest więc wydziedziczeniem samo nieuwzględnienie w testamencie osoby uprawnionej. Kodeks wyróżnia trzy przypadki
03 maja 2019
Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego to żądanie uchylenia lub wygaśnięcia obowiązku płacenia alimentów. Może ono nastąpić w razie zmiany stosunków, czyli np. istotnemu zmniejszeniu lub ustaniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego
03 maja 2019
Usprawiedliwione potrzeby dziecka to obok zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, jeden z dwóch czynników wpływających na ustalenie wysokości alimentów. Usprawiedliwione potrzeby to bieżące potrzeby dziecka, jego wydatki, koszty utrzymania, dostosowane
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter