Jednym z rozstrzygnięć sądu rozwodowego zawartym w wyroku rozwodowym jest wskazanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie. Dotyczy to zarówno mieszkania stanowiącego własność wspólną małżonków, jak i mieszkania w którym małżonkowie wspólnie zamieszkiwali, ale stanowiło ono własność odrębną jednego z małżonków, a także mieszkań zajmowanych przez małżonków bez tytułu prawnego. Umieszczenie w wyroku rozwodowym orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania nie jest podziałem majątku. Obejmuje ono jedynie tymczasowe wskazanie jak małżonkowie mają „podzielić się” mieszkaniem do czasu uzyskania oddzielnych mieszkań. Może ono polegać na wskazaniu przez sąd jakie części mieszkania, bądź domu przysługują każdemu z małżonków, a jakie stanowią przedmiot wspólnego korzystania, np. sąd przyzna jednemu z małżonków prawo do korzystania z salonu, a drugiemu z sypialni. Może ono obejmować również ustaleniu sposobu partycypowania w kosztach, opłacania czynszu i opłatach oraz zakaz wprowadzania do lokalu osób trzecich. Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania może być też przedmiotem zabezpieczenia w trakcie postępowania rozwodowego. Sąd może odstąpić od orzeczenia co do wspólnego mieszkania jeżeli małżonkowie zgodnie mu się sprzeciwią, gdyż np. wcześniej ustalili już tą kwestię, bądź orzeczenie w tym przedmiocie byłoby bezprzedmiotowe, np. ze względu na zbyt mały metraż mieszkania lub gdy małżonkowie nie zamieszkują we wspólnym mieszkaniu. Należy pamiętać, że do takich sytuacji nie można zaliczyć przejściowego nieprzebywania w mieszkaniu przez jednego z małżonków, który nie zrezygnował jednak ze wspólnego mieszkania, w szczególności jeżeli nastąpiło ono ze względu na konieczność opuszczenia mieszkania spowodowane np. niewłaściwym zachowaniem drugiego małżonka W przypadkach wyjątkowych, gdy jeden ze współmałżonków swoim rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, np. z powodu choroby alkoholowej, znęcania się nad rodziną, awantur sąd na wniosek drugiego małżonka może nakazać jego eksmisję. Orzeczenie sądu w przedmiotowym zakresie może być egzekwowane. Jeżeli wyrok stał się prawomocny rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania podlega egzekucji w trybie przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Egzekucję przeprowadza komornik sądowy. Dotyczy to oprócz samego prawa do korzystania z lokalu również orzeczonych nakazów i zakazów. W razie ich nierespektowania przez jednego z małżonków może zostać nałożona na niego grzywna. Orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania nie powoduje powstania jakiegokolwiek prawa do lokalu i nie wpływa w przyszłości na ewentualny sposób podziału majątku wspólnego małżonków. Orzeczenie to ma bowiem charakter czysto użytkowy i tymczasowy.
 
 

 

03 maja 2019
Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie
03 maja 2019
Wydziedziczenie to w sensie prawnym, wbrew powszechnemu przekonaniu pozbawienie zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku. Nie jest więc wydziedziczeniem samo nieuwzględnienie w testamencie osoby uprawnionej. Kodeks wyróżnia trzy przypadki
03 maja 2019
Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego to żądanie uchylenia lub wygaśnięcia obowiązku płacenia alimentów. Może ono nastąpić w razie zmiany stosunków, czyli np. istotnemu zmniejszeniu lub ustaniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego
03 maja 2019
Usprawiedliwione potrzeby dziecka to obok zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, jeden z dwóch czynników wpływających na ustalenie wysokości alimentów. Usprawiedliwione potrzeby to bieżące potrzeby dziecka, jego wydatki, koszty utrzymania, dostosowane

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter

  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk