CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter

„Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji” - co to jest? Czy taka spółka może już funkcjonować w obrocie gospodarczym? Zacznijmy od początku. Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane jest zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego przez wspólników spółki. W czasie pomiędzy zawarciem takiej umowy a jeszcze przed uzyskaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, taka spółka otrzymuje miano „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji”. W tym przypadku elementem istotnym nazwy jest określenie „w organizacji”. Sformułowanie „w organizacji” informuje nas o tym, że spółka nie jest jeszcze wpisana do KRS i nie posiada jeszcze osobowości prawnej. Co może więc taka spółka? Spółka z o.o. w organizacji może poprzez własne działanie nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Spółka z o.o. w organizacji ma zdolność do czynności prawnych i może prowadzić działalność gospodarczą jeszcze przed wpisaniem jej do KRS, może także we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną oraz zatrudniać pracowników. Spółka z o.o. w organizacji może także uzyskać numer REGON, NIP oraz posiadać konto bankowe, a tymi numerami (REGON i NIP) będzie się również posługiwać powstała już po wpisie do KRS właściwa spółka z o.o. Czas pomiędzy podpisaniem umowy spółki z o.o. a rejestracją w KRS jest tak zwanym „okresem organizacyjnym”. W tym czasie spółka zobowiązana jest do dokonania wyboru organów spółki, a także powinna zgromadzić przewidziany w umowie kapitał zakładowy. Głównym celem sp. z o.o. w organizacji jest stworzenie podstaw funkcjonalnych i ekonomicznych pod działanie przyszłej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. musi zostać zgłoszona do sądu rejestrowego właściwego dla miejsca siedziby spółki w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy, w przeciwnym wypadku sp. z o.o. w organizacji ulega rozwiązaniu. Może to także nastąpić w momencie, kiedy spółkę zgłoszono do KRS, lecz sąd rejestrowy wydał postanowienie odmowne, które stało się prawomocne. W sytuacji, gdy nie dojdzie do zawiązania właściwej spółki z o.o., musi ona niezwłocznie dokonać zwrotu wszystkich wniesionych wkładów oraz pokryć wierzytelności osób trzecich. Jeśli nie jest w posiadaniu wystarczających środków, przeprowadza się likwidację, którą prowadzi zarząd spółki, a w przypadku, gdy spółka nie posiada zarządu, dokonuje tego likwidator. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji reprezentuje zarząd albo pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wspólników. W przypadku, gdy mamy do czynienia z jednoosobową sp. z o.o. w organizacji, reprezentantem nie może być jej jedyny wspólnik. Wolno mu jedynie zgłosić spółkę do KRS. Dotyczy to takiej sytuacji, w której ten jedyny wspólnik jednocześnie wchodzi w skład zarządu. Jeśli zarząd jest jednoosobowy, musi on powołać inną osobę na pełnomocnika. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, to pozostali członkowie zarządu będą reprezentować spółkę z o.o. w organizacji. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji odpowiada tylko za te zobowiązania, które zostały zaciągnięte po zawarciu umowy spółki w jej imieniu i przez osoby mające prawo reprezentowania spółki, czyli przez członków zarządu spółki z o.o. albo przez pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników. Przyjmuje się, że działalność podejmowana przez spółkę z o.o. w organizacji powinna sprowadzać się do czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zarejestrowania spółki z o.o. w KRS, w szczególności do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego i ustanowienia organów spółki. Możliwość prowadzenia działalności przez spółkę z o.o. w organizacji wynika z art. 14 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który stanowi, że spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców. Te rozwiązanie pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej przez spółkę z o.o. w organizacji w czasie często długo rozciągającej się w czasie procedury rejestracyjnej. Należy jednak pamiętać, że spółka z o.o. w organizacji jest pełnoprawnym uczestnikiem obrotu gospodarczego, w tym też podmiotem podlegającym obowiązkom podatkowym. Należy także podkreślić, że spółka z o.o. w organizacji, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą, staje się przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (art. 43 1 k.c.). W związku z tym co do spółki z o.o. w organizacji w stosunkach cywilnoprawnych będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy odnoszące się do przedsiębiorców.
 
 

 

03 maja 2019
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji czy już spółka czy jeszcze nie?
12 marca 2021
Już niedługo Beneficjenci Tarczy Antykryzysowej 1.0 będą musieli rozliczyć się z dofinansowań PFR. Na tę chwilę nadal nie ma odpowiedzi na pytanie, jak konkretnie będzie wyglądała procedura rozliczenia. Warto jednak
22 października 2020
Zwolnienia grupowe Kodeks pracy nie przewiduje odprawy dla pracownika zwalnianego, a jedynie odprawy rentowo-emerytalne i pośmiertne. Odprawy z pracy związane ze zwolnieniem pracownika precyzuje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z
13 października 2020
        Zgodnie z aktualną treścią art. 70 § 8 Ordynacji Podatkowej, nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk