CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter

W stanie prawnym do 31 grudnia 2020 r. kwoty uzyskane z tytułu likwidacji/rozwiązania spółki komandytowej korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego (art. 14 ust. 3 pkt ustawy o PIT), natomiast niepieniężne składniki majątkowe otrzymane z tego tytułu były wolne od podatku, jeśli nie zostały przez wspólnika zbyte w ciągu 6 lat od ich otrzymania (art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy o PIT). Co istotne ustawy podatkowe nie różnicują skutków w podatku dochodowym od tego czy ustanie bytu spółki następuje wskutek likwidacji, czy też rozwiązania spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

 

Począwszy od 01 stycznia 2021 r. (a w przypadku spółek komandytowych, które przedłużyły zamknięcie ksiąg rachunkowych – począwszy od 01 maja 2021 r.), w związku z objęciem spółek komandytowych opodatkowaniem podatkiem CIT, nastąpiła zmiana definicji „spółki”, polegająca na wyłączeniu spółek komandytowych z katalogu „spółek niebędących osobą prawną”, o których mowa w przepisach wskazanych w poprzednim akapicie. Aktualne bowiem brzmienie słownika pojęć ustawowych z ustawy o PIT (art. 5a pkt 28 lit c ustawy o PIT) zalicza spółkę komandytową do „spółek”, a tym samym podmiot ten traktowany jest na gruncie przepisów podatkowych na równi ze spółkami akcyjnymi, spółkami z o.o. oraz spółkami komandytowo-akcyjnymi.

 

Konsekwencją powyższych zmian będzie zatem konieczność stosowania co do skutków podatkowych likwidacji/rozwiązania spółki komandytowej art. 24.ust. 5 pkt ustawy o PIT w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, a zatem środki pieniężne uzyskane z tego tytułu będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19%. Takiemu samemu opodatkowaniu podlegać będzie otrzymanie składników niepieniężnych (np. samochód), przy czym wartość przysporzenia z tego tytułu ustalić należy wg wartości rynkowej tego przedmiotu z chwili przeniesienia prawa własności.

 

Uzupełniająco dodać należy, że przychód z tytułu likwidacji/rozwiązania spółki komandytowej, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o PIT podlega pomniejszeniu o wartość wkładu wniesionego do spółki przez danego wspólnika (tj. wkład ten będzie kosztem uzyskania przychodu przy transakcji dotyczącej otrzymania majątku likwidacyjnego tej spółki).

 

15 lipca 2021
Skutki podatkowe likwidacji spółki komandytowej po nowelizacji
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk