CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter

Roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku przedawnia się z upływem pięciu lat od ogłoszenia testamentu. Oznacza to, że osoba uprawniona do zachowku ma pięć lat od momentu ogłoszenia testamentu na żądanie zapłaty należnego jej zachowku przez spadkobierców lub osoby obdarowane przez spadkodawcę, po upływie tego terminu dłużnik-spadkobierca może uchylić się od jego zapłaty. Początek biegu pięcioletniego terminu rozpoczyna się w zależności od tego, czy spadkodawca sporządził testament, czy nie. Jeżeli nie został sporządzony testament, bieg terminu rozpoczyna się od chwili otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Taka sytuacja ma miejsce, jeżeli zmarły pozbawił spadkobiercę ustawowego schedy lub znacznie ją zmniejszył, na skutek np. przekazania za życia darowizny innemu spadkobiercy ustawowemu, lub osobie spoza kręgu spadkobierców ustawowych. Jeżeli testament został sporządzony, bieg terminu rozpoczyna się od chwili ogłoszenia testamentu. Ogłoszenia testamentu dokonuje sąd lub notariusz. Od powyższych momentów zainteresowany ma pięć lat na wniesienie pozwu o zapłatę zachowku. W przypadku wniesienia powództwa, po upływie terminu, nie będzie ono z urzędu bezskuteczne. Aby skutecznie uchylić się od zapłaty zachowku, należy podnieść stosowny zarzut przed sądem. Jeżeli dłużnik, czyli osoba, przeciwko której pozew taki skierowano, nie podniesie przed sądem zarzutu przedawnienia, przegra sprawę. Wszczęcie sprawy o zapłatę zachowku przerywa bieg przedawnienia. Jeżeli więc wszczęcie sprawy nastąpi przed upływem tego terminu, np. przed dniem pierwszej rozprawy, zarzut przedawnienia nie zostanie uwzględniony. Ze względu na specyfikę spraw spadkowych, początek biegu terminu pięcioletniego do wniesienia powództwa o zapłatę zachowku bywa przez sąd traktowany indywidualnie. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, jeżeli uprawniony do udziału w schedzie nie wie o swoim prawie, bieg przedawnienia roszczenia nie rozpocznie się (sygn. akt II CSK 178/10). Należy pamiętać, że okres przedawnienia roszczenia o zachowek uległ wydłużeniu na skutek nowelizacji Kodeksu Cywilnego z dnia 23 października 2011 r. W sprawach, które dotyczą roszczenia, które nie zdążyło się przedawnić do tej daty, okres przedawnienia wynosić będzie trzy lata.
03 maja 2019
Przedawnienie roszczenia o zachowek
12 marca 2021
Już niedługo Beneficjenci Tarczy Antykryzysowej 1.0 będą musieli rozliczyć się z dofinansowań PFR. Na tę chwilę nadal nie ma odpowiedzi na pytanie, jak konkretnie będzie wyglądała procedura rozliczenia. Warto jednak
22 października 2020
Zwolnienia grupowe Kodeks pracy nie przewiduje odprawy dla pracownika zwalnianego, a jedynie odprawy rentowo-emerytalne i pośmiertne. Odprawy z pracy związane ze zwolnieniem pracownika precyzuje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z
13 października 2020
        Zgodnie z aktualną treścią art. 70 § 8 Ordynacji Podatkowej, nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk