Przy podziale majątku wspólnego byłych małżonków obowiązuje zasada, która stanowi, że wartość tego co przypadnie każdemu z małżonków powinna być taka sama. Jednak sąd ma możliwość ustalenia nierównych udziałów w majątku w wyjątkowych sytuacjach. Sąd może to ustalić na żądanie jednego z małżonków. Art. 43§2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. Nierówny podział majątku wspólnego może zostać ustalony w przypadku, gdy istnieje wyraźna dysproporcja w przyczynianiu się do powstania majątku, jak również, gdy mają miejsce ważne powody, które uzasadniają nierówny podział majątku. Sąd ustalając nierówny podział majątku powinien działać na korzyść małżonka, który nie ponosi winy za trwały i zupełny rozkład małżeństwa. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Ważnym powodem nie można określić negatywnego stosunku jednego małżonka do działań drugiego małżonka lub braku fizycznej pomocy przy tych działaniach. Do ważnych powodów możemy zaliczyć m.in. 1. Rażące i uporczywe nieprzyczynianie się do powstania majątku, 2. Długoletnia separacja, 3. Ważne powody oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego, 4. Trwonienie majątku wspólnie wypracowanego na hazard, na związki pozamałżeńskie, 5. Naganne postępowanie małżonka, W spornej w judykaturze i doktrynie kwestii, czy do żądania ustalenia nierównych udziałów stosuje się przepisy art. 117 i nast. KC o przedawnieniu roszczeń majątkowych, przekonywający jest pogląd SN wyrażony w uchwale z 22.11.1972 r. (III CZP 83/72, OSN 1973, Nr 7–8, poz. 124), że żądanie ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym nie ulega przedawnieniu. Za tym poglądem przemawia przede wszystkim to, że omawiane żądanie niebędące roszczeniem majątkowym w rozumieniu art. 117 § 1 KC, nie zostało ograniczone jakimkolwiek ustawowym terminem, jak i to, że można z nim wystąpić w postępowaniu o podział majątku wspólnego (art. 567 KPC), którego wszczęcie nie zostało ograniczone jakimkolwiek terminem. Niniejszego stanowiska nie należy traktować jako porady prawnej, jeśli zainteresował Państwa ten temat i potrzebujecie więcej informacji zapraszamy do kontaktu biuro@conselion.pl. Nasi pełnomocnicy są do Państwa dyspozycji.
 
 

 

03 maja 2019
Podstawy nierównego podziału majątku.
03 maja 2019
Wydziedziczenie to w sensie prawnym, wbrew powszechnemu przekonaniu pozbawienie zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku. Nie jest więc wydziedziczeniem samo nieuwzględnienie w testamencie osoby uprawnionej. Kodeks wyróżnia trzy przypadki
03 maja 2019
Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego to żądanie uchylenia lub wygaśnięcia obowiązku płacenia alimentów. Może ono nastąpić w razie zmiany stosunków, czyli np. istotnemu zmniejszeniu lub ustaniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego
03 maja 2019
Usprawiedliwione potrzeby dziecka to obok zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, jeden z dwóch czynników wpływających na ustalenie wysokości alimentów. Usprawiedliwione potrzeby to bieżące potrzeby dziecka, jego wydatki, koszty utrzymania, dostosowane

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter

  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk