Często zadawane pytanie dotyczy kwestii kiedy członek zarządu może odpowiadać za długi spółki z o.o.? Jak wygląda możliwa ochrona członka zarządu spółki z o.o.? Conselion prowadzi wiele postępowań, w których występuje po stronie wierzyciela, a w innych bronimy członków zarządów. Ten blog ma za zadanie zwiększyć świadomość osób kierujących spółkami i pomóc im w uniknięciu trudnych sytuacji. Postaram się przedstawić przesłanki odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. Zatem, członek zarządu sp. z o.o. (nie dotyczy to spółki akcyjnej) odpowiada w następujących przypadkach: 1. kiedy w czasie jego urzędowania powstały (lub stały się wymagalne ) wierzytelności, które pozostały niespłacone, 2. te wierzytelności zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem z klauzulą (tytułem wykonawczym) i egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności za długi spółki gdy: 3. wykaże że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości ( ewentualnie niezgłoszenie nastąpiło nie z jego winy) 4. w tym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, 5. wydano postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, 6. wykaże iż niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenie układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, nie przyniosło szkody dla wierzyciela. Co ważne w procesach, w których wierzyciel domaga się zapłaty od członka zarządu, wierzyciel wykazuje tylko fakt, że wierzytelność powstała i egzekucja jest nieskuteczna- wszystkie pozostałe kwestie musi wykazać członek zarządu. Oznacza to, że powyżej opisane w punktach 3 - 6 przesłanki musi udowodnić pozwany. Pozwany powinien więc wykazać, że nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości, o otwarcie postępowania układowego lub restrukturyzacyjnego bez swojej winy, a także powinien wykazać, że nawet jeśli by złożył, to sytuacja wierzyciela nie uległaby polepszeniu. Wykazanie faktów w procesie oznacza, że konieczne jest przedstawienie stosownych dowodów –zeznania świadków czy własne wyjaśnienia mogą okazać się niewystarczające. Praktyczny aspekt tego jest taki, że członek zarządu, który już nie piastuje tej funkcji ma utrudnione zadanie z powodu braku dostępu do dokumentów i często nie jest w stanie wykazać swoich racji- czyli uwolnić się od odpowiedzialności. Z tego powodu każdy członek zarządu powinien w sposób świadomy pełnić swoja funkcję , a przewidując – choćby teoretycznie- że niektóre zobowiązania powstałe za jego kadencji mogą pozostać nie spłacone powinien gromadzić stosowne dowody na ewentualną swoją obronę. Fakt braku dokumentacji po zakończeniu sprawowania funkcji jest znanym czynnikiem przez podmioty pozywające byłych członków zarządu- z tego powodu konieczne wydaje się zabezpieczenie i świadome działanie. Konkretne działanie i zalecenia wymagają przeanalizowania danych przypadków, sa jednak zasady ogólne, które omówię w następnych postach. Niniejszy blog służy tylko celom informacyjnym, jeśli chcecie Państwo uzyskać pełną usługę prawną dla konkretnego przypadku- proszę o kontakt 603 928 501 lub mail bezpośredni t.koson@conselion.pl
 
 

 

03 maja 2019
Ochrona członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
17 września 2020
Odszkodowanie za wynajęcie pojazdu zastępczego Ważna uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca spór o istnieniu szkody związanej z najmem auta zastępczego Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów (sygn. akt III
14 września 2020
PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE Drugim omawianym przez nas sposobem na uniknięcie przez dłużnika ogłoszenia upadłości jest złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Umożliwia ono zawarcie podobnego do opisywanego tydzień temu
11 września 2020
POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU Postępowanie to jest przewidziane dla dłużników, którzy są w stanie dojść do porozumienia ze swoimi wierzycielami bez udziału sądu. Dłużnik samodzielnie zbiera głosy wierzycieli w celu
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter