Kto ma zająć się odpadami – inwestor czy wykonawca?

Blog

Skontaktuj się z nami

23-03-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Wszelkie prace remontowo-budowlane wiążą się z powstaniem różnego rodzaju odpadów. Ich ilość jest zawsze trudna do przewidzenia, niemniej jednak nierzadko bywają one niebezpieczne dla osób postronnych oraz środowiska. W związku z tym powstaje pytanie, kto powinien zająć się ich usunięciem – inwestor czy wykonawca. W naszym kolejnym artykule rozwiejemy wątpliwości z tym związane.Kto powinien posprzątać po budowie?


Zazwyczaj sprzątania po zakończeniu prac remontowo-budowlanych dokonuje właściciel nieruchomości. Nie jest to jednak zgodne z obowiązującymi przepisami. Otóż w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach właścicielami odpadów znajdujących się na placu budowy są ich bezpośredni wytwórcy. Przez to określenie należy rozumieć każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej (art. 3 ust.1 pkt 32 tejże ustawy).


To jednak nie wszystko, albowiem wykonawca robót odpowiada także za odpady, które są związane z budową, jednakże powstały poza jej terenem. Co więcej, powinien on je usunąć niezwłocznie, aby nie narażać innych na niebezpieczeństwo.Sprzątanie po zakończeniu budowy


Po zakończeniu prac budowlanych konieczne jest sprzątnięcie terenu. Mogą na nim bowiem zalegać fragmenty płytek oraz zniszczone okna. Niezwykle ważne jest również usunięcie wszelkiego rodzaju substancji sypkich. Łatwo i szybko mieszają się one z gruntem, co może doprowadzić do jego zanieczyszczenia. Podobnie wygląda kwestia odpadów, które powstały w wyniku procesów produkcyjnych.


Wykonawca robót powinien zaplanować prace w taki sposób, aby w trakcie ich prowadzenia powstało możliwie jak najmniej odpadów. Nie zawsze jest to jednak proste, ponieważ nie wszystko da się przewidzieć.


Jeżeli chodzi o odpady toksyczne, jest rzeczą oczywistą, iż należy je odpowiednio zabezpieczyć, aby nie spowodowały one szkód w środowisku naturalnym. Również pozostałe rodzaje odpadów powinny zostać zabezpieczone w taki sposób, aby nie wyrządziły one krzywdy przechodniom, w tym przede wszystkim dzieciom, oraz zwierzętom. Co więcej, na osobie, która wytworzyła odpady, spoczywa także obowiązek ich utylizacji.Ewidencja odpadów


Produkcja odpadów budowlanych wiąże się także z koniecznością prowadzenia ich ewidencji. Powinna być ona prowadzona w sposób ilościowy oraz jakościowy. Dokumentacja powinna zawierać takie informacje jak prace, przy których powstały dane odpady, w jakim są one stanie, czy zagrażają środowisku oraz czy nadają się do recyklingu.


Powstawanie różnego rodzaju odpadów jest nieodłącznie związane z prowadzeniem prac remontowo-budowlanych. Z przepisów jasno wynika, że za ich usunięcie odpowiada wykonawca robót, chyba że ustalono tę kwestię inaczej w umowie. Na wykonawcy prac spoczywa także obowiązek zabezpieczenia odpadów oraz prowadzenia ich ewidencji.