ZASADY OKREŚLANIA WYSOKOŚCI KARY UMOWNEJ


W wyroku z dnia 3 października 2019 r. Sąd Najwyższy wskazał, iż skuteczne zastrzeżenie kary umownej w treści umowy wymaga precyzyjnego wskazania kwoty, jaką w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy zobowiązany jest zapłacić dłużnik.
Powyższe oznacza, że jeżeli kwota kary umownej nie zostanie ustalona wprost jako kwota wyraźnie oznaczona  (np. 1000 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dzieła), to strony powinny wprowadzić taki miernik jej wyliczenia, aby trzeba było jedynie dokonać w przyszłości działania o charakterze czysto arytmetycznym, bez konieczności ustalenia podstawy, od której będzie uzależniona wysokość kary umownej. Oznacza to, że kara umowna powinna być możliwa do wyliczenia już w momencie zawarcia umowy, a jej wysokość nie powinna wymagać jakiegokolwiek dowodzenia.
Za prawidłowe w myśl wskazanego wyżej orzeczenia uznaje się również posłużenie się innymi miernikami wartości, jak chociażby procentem sumy wskazanej kwotowo w treści umowy (np. 10% wynagrodzenia umownego, wynoszącego 100.000 zł), jeżeli pozwoliłoby na ustalenie wysokości kary umownej za pomocą prostej czynności arytmetycznej.
Niedopuszczalnym pozostaje natomiast wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego kary umownej, zakładającego ustalanie podstawy jej naliczania dopiero w przyszłości, np. przyjęcia, iż będzie to określony procent wysokości zysku przedsiębiorstwa, osiągniętego w ciągu najbliższego roku, a roszczenie dotyczące zapłaty tak sformułowanej kary umownej nie będzie mogło być skutecznie dochodzone przed sądem.
 

 

20 sierpnia 2020
Kara umowna
25 września 2020
Ostatnim już sposobem na uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika jest postępowanie sanacyjne, które sprowadza się do przeprowadzenie działań sanacyjnych przy jednoczesnym zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Owe działania sanacyjne to czynności prawne
22 września 2020
Postępowanie układowe to trzeci rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, które opiszemy. Umożliwia ono zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Możliwość jego przeprowadzenia istnieje, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania
17 września 2020
Odszkodowanie za wynajęcie pojazdu zastępczego Ważna uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca spór o istnieniu szkody związanej z najmem auta zastępczego Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów (sygn. akt III
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter