W przypadku sytuacji bądź zdarzeń, które uniemożliwiają sprawowanie władzy rodzicielskiej, przez pewien czas, sąd opiekuńczy może zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodzica. Do najczęściej wymienianych przyczyn zawieszenia władzy rodzicielskiej zaliczamy chorobę jednego z rodziców, np. długotrwałą rehabilitacje, chorobę psychiczną, która uniemożliwia podejmowanie racjonalnych decyzji, długotrwały pobyt za granicą lub krótkotrwały pobyt w zakładzie karnym. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym władza rodzicielska to wszystkie prawa i obowiązki związane z wychowaniem dziecka. W momencie jej zawieszenia rodzic, którego to zawieszenie dotyczy nie może podejmować istotnych decyzji dotyczących dziecka. Nie dochodzi więc do pozbawienia praw i obowiązków, gdyż one nadal istnieją. Nie mogą być one jednak wykonywane. W praktyce oznacza to, że rodzic nie może sprawować nad dzieckiem osobistej pieczy, zarządzać jego majątkiem i reprezentować dziecka. Zawieszenie władzy rodzicielskiej nie następuję automatycznie wraz z momentem pojawienia się przeszkód w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Postępowanie o zawieszenie władzy rodzicielskiej wszczynane jest na wniosek. Wniosek taki może być złożony do sądu rodzinnego przez każdego z rodziców. Sąd w trakcie postępowania bada czy zaistniały przesłanki do orzeczenia o zwieszenia władzy rodzicielskiej. Przede wszystkim ocenia czy przeszkoda ma charakter przemijający oraz czy dobro dziecka wymaga zastosowania takiego rozwiązania. Dla decyzji sądu nie ma znaczenia czy powstanie przyczyny zwieszenia władzy rodzicielskiej był zawinione. W przypadku zawieszenia władzy rodzicielskiej wobec obojga rodziców sąd ustanawia opiekuna. Zawieszenie władzy rodzicielskiej nawet wobec obojga rodziców, nie daje podstaw do orzeczenia o przysposobieniu dziecka. Postępowania może być również wszczęte z urzędu, w przypadku powzięcia przez sąd opiekuńczy wiadomości o okolicznościach uzasadniających jego ingerencję. W przypadku zawieszenia władzy rodzicielskiej nie zostanie ona przywrócona automatycznie z chwilą ustania przyczyn jej zawieszenia. Konieczny jest wniosek do Sądu o uchylenie zawieszenia wykonywania władzy rodzicielskiej. W trakcie postępowania sąd zbada czy przyczyny zawieszenia władzy rodzicielskiej ustały.

 

02 stycznia 2019
Co to jest zawieszenie władzy rodzicielskiej ?
03 maja 2019
Wydziedziczenie to w sensie prawnym, wbrew powszechnemu przekonaniu pozbawienie zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku. Nie jest więc wydziedziczeniem samo nieuwzględnienie w testamencie osoby uprawnionej. Kodeks wyróżnia trzy przypadki
03 maja 2019
Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego to żądanie uchylenia lub wygaśnięcia obowiązku płacenia alimentów. Może ono nastąpić w razie zmiany stosunków, czyli np. istotnemu zmniejszeniu lub ustaniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego
03 maja 2019
Usprawiedliwione potrzeby dziecka to obok zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, jeden z dwóch czynników wpływających na ustalenie wysokości alimentów. Usprawiedliwione potrzeby to bieżące potrzeby dziecka, jego wydatki, koszty utrzymania, dostosowane

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter

  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk