Nielegalny budynek gospodarczy - jakie mogą być konsekwencje?

Blog

Skontaktuj się z nami

18-06-2024
Nielegalny budynek gospodarczy - jakie mogą być konsekwencje?

Najpopularniejszy post

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał wyrok nakazujący rozbiórkę blaszanego obiektu niebędącego garażem. Stało się tak, ponieważ jego właściciele nie uiścili opłaty legalizacyjnej.


O co chodzi w sprawie?


Małżeństwo M. postanowiło wznieść na swojej działce blaszany garaż. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ełku podjął jednak decyzję o wstrzymaniu robót budowlanych mających na celu zakończenie tej inwestycji.


W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, iż inwestorzy wybudowali w 2008 r. garaż bez uprzedniego uzyskania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej. Stanowi to naruszenie art. 29 ust. 1 pkt 14 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.


Inwestorzy przedstawili decyzję z dnia 22 kwietnia 2008 r. o warunkach zabudowy na postawienie garażu, aczkolwiek nie złożyli wniosku o legalizację. Co więcej, Inspektor wskazał, że konieczne było uiszczenie opłaty legalizacyjnej w wysokości 5 tys. zł.


Małżeństwo odwołało się od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ełku, argumentując, że nie jest prawdą, iż prowadzą budowę, nie posiadając przy tym wymaganych zezwoleń. Co więcej, wskazali, że posiadają decyzję ustalającą warunki zabudowy dla tej inwestycji, w której zaznaczono wprost, iż jest ona wiążąca dla organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę. Ponadto podnieśli, że wydzierżawili działkę, na której wznieśli inwestycję, od wspólnoty mieszkaniowej, a do garażu nie ma drogi dojazdowej. Obiekt ten służy jedynie do przechowywania narzędzi i rowerów.


Po rozpoznaniu sprawy Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego podtrzymał w mocy decyzję wydaną przez organ I instancji.


Skarga do WSA


Właściciele po otrzymaniu decyzji wydanej przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowiło złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. W piśmie podnieśli oni, że obiekt nie jest garażem, a ponadto służy wyłącznie przechowywaniu sprzętu ogrodniczego. Ponadto zwrócili uwagę, że kiedy chcieli dokonać legalizacji, urzędnicy stwierdzili, iż nie jest to możliwe. Skarżący dodali również, że gdy składali podania o posadowienie obiektu, nie uzyskali żadnej informacji, że muszą posiadać zgodę starostwa. Przyznali natomiast, że posiadają zgodę wspólnoty mieszkaniowej i konserwatora zabytków.


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w dniu 9 maja 2024 r. (sygn. akt II SA/Ol 1124/23) wydał jednak rozstrzygnięcie niekorzystne dla właścicieli. Uznał on bowiem, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Budynek gospodarczy - dlaczego rozbiórka jest konieczna?


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie przyznał, że organ II instancji prawidłowo zakwalifikował obiekt jako „wolno stojący parterowy budynek gospodarczy”. Co za tym idzie, konieczne jest zgłoszenie, o którym mowa w art. 30, stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 14 Prawa budowlanego.


Sąd stwierdził, że w tej sytuacji nieprecyzyjne określenie przez inspektora obiektu jako „garaż”, podczas gdy skarżący nie wykorzystują tego budynku w takim celu, lecz do przechowywania w nim sprzętu ogrodniczego, nie ma znaczenia w sprawie. Ponadto sąd podkreślił, że skarżący byli informowani o konieczności wniesienia opłaty legalizacyjnej w celu uzyskania decyzji o legalizacji obiektu budowlanego oraz o zasadach obliczania opłaty legalizacyjnej.


Zdaniem sądu mimo, iż skarżący posiadają decyzję ustalającą warunki zabudowy dla tej inwestycji i zgodę właściciela nieruchomości na posadowienie na jej części blaszanego garażu, nie oznacza to, że spełniali wszystkie ustawowe warunki, jakie są niezbędne do legalnego posadowienia tego obiektu na swojej działce.


Przepisy prawa budowlanego nierzadko przysparzają inwestorom wielu problemów. Co więcej, niektóre sprawy znajdują swój finał w sądzie, o czym przekonało się małżeństwo z województwa warmińsko-mazurskiego. W ich przypadku sprawa okazała się jednak przegrana.

Sprawdzam ofertę kancelarii