Będą kolejne uproszczenia prawa budowlanego?

Blog

Skontaktuj się z nami

05-07-2024
Będą kolejne uproszczenia prawa budowlanego?

Najpopularniejszy post

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij

 

 

Sejm pracuje nad kolejnymi uproszczeniami prawa budowlanego. Zgodnie z planowanymi zmianami w sytuacji, gdy inwestor zamierza dokonać adaptacji budynku lub lokalu na inny cel, nie będzie on musiał dostarczać urzędnikom zaświadczenia potwierdzającego zgodność planowanej inwestycji z miejscowym planem.

 

Jakie zmiany w prawie budowlanym?

 

Jakiś czas temu politycy dostrzegli konieczność uproszczenia prawa budowlanego. Z tego względu podejmowane są inicjatywy zmierzające do ułatwienia życia inwestorom. Ostatnio przedmiotem uwagi stała się zmiana sposobu użytkowania budynku lub lokalu.

 

Zgodnie z przygotowywanymi zmianami w takim przypadku nie będzie już konieczności zaświadczenia o zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ urzędnicy sami zweryfikują, czy dana inwestycja nie narusza planu.

 

Prawnicy, którzy zajmują się prawem budowlanym, chwalą proponowane rozwiązanie. Ich zdaniem wymóg ten był całkowicie zbędny. Przeciwnego zdania jest jednak Związek Powiatów Polskich. Według jego przedstawicieli miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nierzadko zawierają błędy, przez co urzędnicy muszą dysponować dowodem (zaświadczeniem wójta) dotyczącym braku niezgodności z planem.

 

Łatwiej, a może trudniej?

 

Związek Powiatów Polskich wskazuje również, że nowe regulacje nie będą w rzeczywistości żadnym uproszczeniem, a wręcz przeciwnie.

 

Zdaniem przedstawicieli tej organizacji miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego bywają bardzo różnej jakości. Niekiedy zawierają nawet pojęcia, których na próżno szukać w aktach prawnych wyższego rzędu. Ponadto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i z tego względu może on być interpretowany na różne sposoby.

 

W obecnym stanie prawnym wójt powinien dokonać analizy i oceny, czy zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego będzie zgodny z ustaleniami obowiązującego planu, a następnie wydać zaświadczenie dotyczące tejże zgodności. Oznacza to, że organ dokonuje indywidualnej interpretacji każdej sprawy.

 

Z kolei według prawników obawy te są całkowicie nieuzasadnione. Ich zdaniem organy z urzędu sprawdzają zgodność inwestycji z przepisami planistycznymi. Z tego względu zniesienie obowiązku uzyskania zaświadczenia byłoby uproszczeniem procedury.

 

Konieczność uporządkowania przepisów

 

Eksperci prawa budowlanego postulują, aby przy okazji nowelizacji przeprowadzić kilka innych zmian. Ich celem miałoby być uporządkowanie przepisów.

 

Przykładowo, w obecnym stanie prawnym obowiązek wydania zaświadczenia uregulowano w prawie budowlanym, natomiast w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie. Z tego względu zachodzą wątpliwości, czy wójt, burmistrz albo prezydent miasta jest uprawniony do dokonania interpretacji planu miejscowego w pozostałych procedurach.

 

Pojawia się więc postulat, aby w przepisach wskazano wprost, kto ma kompetencje do interpretowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby danej procedury inwestycyjno-budowlanej. Obecne regulacje wzbudzają bowiem wątpliwości u inwestorów, którzy nie wiedzą, jaka interpretacja zostanie uznana za wiążącą.

 

Zaświadczenie o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest formalnością, która utrudnia życie wielu inwestorom. Mają oni bowiem poważne wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów, jakiej dokonują organy. Z tego względu likwidacja obowiązku uzyskania zaświadczenia przy zmianie celu przeznaczenia danego budynku lub lokalu wydaje się dobrym rozwiązaniem.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa budowlanego?

 

 

Sprawdzam ofertę kancelarii